12 הצעדים

צעד ראשון

הודינו שאנו חסרי אונים מול האוכל, שאבדה לנו השליטה על חיינו.

צעד שני

הגענו לאמונה שכח גדול מאתנו יכול להחזיר את שפיות דעתנו.

צעד שלישי

החלטנו למסור את רצוננו וחיינו להשגחת אלוהים כפי שאנו מבינים אותו.

צעד רביעי

ערכנו חשבון נפש נוקב וחסר פחד עם עצמנו.

צעד חמישי

הודינו בפני אלוהים, עצמנו ואדם נוסף על טבעם המדויק של פגמינו.

צעד שישי

היינו נכונים לחלוטין שאלוהים ישחרר אותנו מפגמים אלה באופיינו.

צעד שביעי

ביקשנוהו בענווה שישחרר אותנו מחסרונותינו.

צעד שמיני

ערכנו רשימת האנשים בהם פגענו והיינו מוכנים לכפר על מעשינו בפניהם.

צעד תשיעי

כיפרנו על מעשינו במישרין בפני אנשים אלה, בכל מקום בו הדבר ניתן, פרט לאותם מקרים שמעשה זה יפגע בהם או באחרים.

צעד עשירי

המשכנו בחשבון הנפש וכאשר שגינו הודינו בכך מיד.

צעד אחד עשר

ניסינו בדרך של תפילה ומדיטציה לשפר את הקשר ההכרתי עם אלוהים – כפי שאנו מבינים אותו, כשאנו מתפללים רק לדעת את רצונו מאתנו ומבקשים את הכוח לבצע זאת.

צעד שנים עשר

כשעברה עלינו התעוררות רוחנית כתוצאה מצעדים אלה, ניסינו להעביר בשורה זו לאכלני יתר כפייתיים ולנהוג על פי עקרונות אלה בכל תחומי חיינו.

הרשות להשתמש ולהתאים את 12 הצעדים של "אלכוהוליסטים אנונימיים" ניתנה ע"י השירות העולמי של איי. איי. בע"מ.